Jan Paweł II głosił w encyklice Fides et Ratio, że wiara i rozum to dwa skrzydła, które unoszą nas ku jednej prawdzie. Rozum opiera się na dowodach, wiara na czystych wierzeniach. Nie zmienia to faktu, iż w wielu sytuacjach, nawet tych przyziemnych, aby przyjąć coś rozumem, należy pierwej przyjąć to na wiarę. Poznajmy chrześcijaństwo, największe wyznanie na Ziemi, które dzieli się na katolicyzm, protestantyzm i prawosławie.

Największe wyznania na Ziemi – judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm

Wśród największych wyznań wymienia się chrześcijaństwo, judaizm, islam – których wiara opiera się na wierze w jednego Boga; a także buddyzm – którego wiara opiera się na wierze w wiele bóstw. Najliczniejszą grupę wierzących przestawiają chrześcijanie, aczkolwiek trzeba pamiętać, iż dzielą się oni na katolików, prawosławnych i protestantów. Wyznania te zrodziły się niekiedy ze stosunkowo burzliwych wydarzeń historycznych.

W oczekiwaniu na Mesjasza – od judaizmu do chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo to wyznanie, którego doktryna opiera się na nauczaniu Jezusa Chrystusa. Efektem tego nazywa się je niekiedy też chrystianizmem. Wywodzi się ono z judaizmu, z tym że judaizm uznaje jedynie Stary Testament, a chrześcijaństwo Stary Testament i Nowy Testament. Otóż o ile chrześcijanie utożsamiają Jezusa Chrystusa z Mesjaszem, o tyle Żydzi wciąż na niego oczekują. Mesjasz stanowi osobę zapowiedzianą przez Boga, która ostatecznie rozwiąże problem zła i spowoduje ostateczne zatryumfowanie dobra. Według chrześcijan Jezus Chrystus jako Syn Boży przez Mękę Krzyżową i Zmartwychwstanie właśnie tego dokonał. Zbawiciel Syn Boży wraz ze Stworzyciel Bogiem Ojcem i Pocieszycielem Duchem Świętym tworzy Trójcę Przenajświętszą zwaną Bogiem w Trójcy Jedynym.

Osoba Jezusa Chrystusa – narodziny chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo powstało w I wieku wraz z pojawieniem się Jezusa Chrystusa. Otóż to on założył Kościół powierzając Go pod skrzydła Apostołów. Początki Kościoła wiążą się więc nie tylko z nauczaniem Jezusa Chrystusa, ale też Piotra Apostoła – ucznia wyznaczonego na pierwszego ziemskiego namiestnika Chrystusa i Pawła Apostoła – nawróconego grzesznika. Kościół ten funkcjonuje nadal jako: Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski.

Schizma wschodnia – podział na katolicyzm i prawosławie

W XI wieku doszło do schizmy wschodniej. Stało się tak w wyniku naturalnych różnic kulturowych polegających na tym, że Zachód podlegał kulturze rzymskiej, a Wschód kulturze greckiej. Ponadto patriarchowie Konstantynopola przestali chcieć podporządkowywać się biskupom Rzymu, czyli papieżom. Wzajemne obłożenie się klątwami przez Kościół Wschodni i Kościół zachodni, jak też spór o pochodzenie Ducha Świętego, czy od Ojca i Syna, czy o Ojca przez Syna, podzieliło chrześcijaństwo na zachodnie – katolicyzm, a także wschodnie – prawosławie.

Reformacja oraz kontrreformacja – wkroczenie protestantyzmu

W XVI wieku w katolicyzmie szerzyła się coraz większa deprawacja, efektem tego kilku śmiałków, najpierw Marcin Luter, a następnie Jan Kalwin i inni, wystąpiło przeciwko temu. W efekcie powstał protestantyzm, który zaczął się dzielić również wiele mniejszych wyznań, między innymi: luteranizm [kościół ewanagelicko-augsburski], kalwinizm [kościół ewangelicko-reformowany], metodyzm [kościół ewangelicko-metodystyczny]. Ruch krytykujący katolicyzm, w wyniku którego narodził się protestantyzm, nazwano reformacją, a kontrreformacją nazwano zaszłą z czasem obronę katolicyzmu przed protestantyzmem.

Jedność w różnorodności – trzy oblicza chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo dzieli się zatem na katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. W katolicyzmie opartym na Piśmie Świętym, Świętej Tradycji oraz Nauczaniu Kościoła wylicza się rzymski katolicyzm – zachodnie chrześcijaństwo uznające zwierzchność i nieomylność papieża, grecki katolicyzm – wschodnie chrześcijaństwo uznające zwierzchność i nieomylność papieża, stary katolicyzm – zachodnie chrześcijaństwo  uznające zwierzchność papieża ale nie jego nieomylność. W prawosławiu opartym na Piśmie Świętym oraz Świętej Tradycji nie wylicza się innych wyznań. W protestantyzmie opartym tylko na Piśmie Świętym wylicza się przede wszystkim luteranizm, kalwinizm, metodyzm.

Źródło: Sklep z dewocjonaliami Holyart.pl