Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że kształcenie w szkolnictwie wyższym, wyłącznie na poziomie krajowym, stało się niewystarczające. Nie tylko uczelnie publiczne, ale również i prywatne podejmowały starania o uzyskanie tytułu "uczelnia europejska" i przyciągnięcia studentów z całej Europy. Rozpoczęły one działania w kierunku udoskonalenia programów nauczania, dostosowując je do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Podjęły również starania mające na celu zwiększenie liczby zagranicznej kadry naukowej, prowadzącej zajęcia dydaktyczne również w językach obcych.

Uczelnia europejska - nowy charakter kształcenia na polskim rynku

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że kształcenie w szkolnictwie wyższym, wyłącznie na poziomie krajowym, stało się niewystarczające. Nie tylko uczelnie publiczne, ale również i prywatne podejmowały starania o uzyskanie tytułu "uczelnia europejska i przyciągnięcia studentów z całej Europy. Rozpoczęły one działania w kierunku udoskonalenia programów nauczania, dostosowując je do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Podjęły również starania mające na celu zwiększenie liczby zagranicznej kadry naukowej, prowadzącej zajęcia dydaktyczne również w językach obcych.

Rola programów Erasmus i Erasmus + w rozwoju uczelni europejskich

Internacjonalizacja studiów stała się możliwa dzięki wprowadzeniu programów wymiany studenckiej. Jednym z nich jest program Erasmus powołany już w roku 1987 z myślą o tworzeniu europejskiej mobilności studentów. Jego nazwa pochodzi od imienia Erazma z Rotterdamu i ma on na celu rozwijanie i umacnianie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Od stycznia 2014 r. program ten jest kontynuowany pod nazwą Erasmus +. W 2017 r. obchodzi on 30 -lecie swojego istnienia. Łącznie z programu skorzystało około 180 tys. polskich studentów, którzy najchętniej wybierali uczelnie europejskie w Hiszpanii i w Niemczech.

Do Polski przyjechało zaś około 100 tys. studentów zagranicznych. Polskie uczelnie wyższe zyskały tym samym miano "uczelnia europejska" i stały się szczególnie chętnie wybierane przez studentów z takich krajów, jak: Norwegia, Hiszpania, Szwecja. Ogromną rolę zaczęli również odgrywać przyjeżdżający coraz liczniej do Polski studenci ze wschodu, tj. Ukraińcy i Białorusini. Wybór ich jest jednak podyktowany w dużej mierze trudną sytuacją polityczną obu tych państw i bliskością położenia polskich uczelni.

Miejsce uczelni europejskich w międzynarodowym rankingu szkół wyższych 

W najnowszym międzynarodowym rankingu szkół wyższych - Best Global Universities uczelnie europejskie zajęły wysokie pozycje. Na najwyższych miejscach, tj. 6 i 7 wśród uczelni amerykańskich, znalazły się dwie uczelnie brytyjskie - University of Oxford i University of Cambridge, a na 19 miejscu Imperial College London. Oprócz uczelni brytyjskich wysokie miejsca w rankingu zajęły również uczelnie szwajcarskie takie, jak: Swiss Federal Institute of Technology Zurich i École Polytechnique Federale of Lausanne. Osiągnęły one odpowiednio 35 i 40 miejsce.

Wśród polskich szkół wyższych najlepiej wypadły Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Zajęły one odpowiednio 319 i 264 miejsce. Trzecią polską uczelnią w rankingu była Politechnika Warszawska. Osiągnęła ona 593 miejsce.

W badaniu szkół wyższych uwzględniono około 12 czynników. Wśród nich między innymi liczbę opublikowanych artykułów naukowych i wydanych książek w ostatnim roku, liczbę konferencji naukowych czy współpracę międzynarodową z innymi uniwersytetami.